Adatvédelmi tájékoztató

.

1. A  Magyar Szó Lapkiadó Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja az Érintettet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elvekről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az európai uniós, magyar és szerb adatvédelmi jogszabályokkal és ajánlásokkal összhangban, a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.

2.Fogalmak

2.1. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szervezet, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

2.2. Érintett: Azon természetes személy, akinek valamely személyes adata az Adatkezelő által nyújtott támogatásban részesült kedvezményezett által az Adatkezelő részére benyújtott – a támogatási cél megvalósulását igazoló – szakmai és pénzügyi beszámolóban, vagy az ahhoz kapcsolódó dokumentációban rögzítésre került.

2.3. A jelen tájékoztatóban használt további fogalmak értelmezése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR), az Adatvédelmi törvény (SzK Hivatalos Közlöny 87/18) és a Közérdekű információk szabad hozzáféréséről szóló törvényben (SzK Hivatalos Közlöny 120/04, 54/07 104/09 és 36/10), meghatározottak az irányadóak.

3. Az adatkezelés célja Az adatkezelés céljai: a Magyar Szó Lapkiadó Kft. és a Támogató között fennálló támogatási jogviszonyból
következő kötelezettségek teljesítésének – így különösen a támogatási cél megvalósulásának – ellenőrzése, az Adatkezelő jogszabályban meghatározott nyilvántartási és közzétételi kötelezettségének teljesítése, az Adatkezelő jogszabályban meghatározott szervezetek felé fennálló tájékoztatási, és ellenőrzési kötelezettségének teljesítése.

  1. A személyes adatok kezelésének jogalapja

a.) Jogi kötelezettség teljesítése: támogatási jogviszony létrejötte esetén az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a támogatások a támogatási döntés meghozatalát, a támogatói okirat kiadását vagy a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig ellenőrizhetők. A Könyvelőségi törvény (SzK Hivatalos Közlöny 73/2019), és az Ávr. alapján az Adatkezelő a támogatással kapcsolatos valamennyi dokumentumot – így az érintettek személyes adatait is – köteles a támogatás felhasználására vonatkozó beszámoló jóváhagyásától számított legalább tíz évig megőrizni.

b.) Közérdekű, illetve közhatalmi jogkör gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása: az adatkezelés az Adatkezelő által nyújtott támogatások jogszerű és rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséhez, mint az Adatkezelőre ruházott közérdekű, illetve közhatalmi jogkör gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

5. Az adatkezelés során alkalmazott adatvédelmi alapelvek: Az Adatkezelő az érintett személyes adatainak kezelése során az Általános adatvédelmi rendeletben foglalt alapelveknek megfelelően jár el, így az adatkezelési tevékenysége során biztosítja az adatkezelés jogszerűségét, tisztességes eljárását és átláthatóságát, célhoz kötöttségét, adattakarékosságát, pontosságát, korlátozott tárolhatóságát, integritását és bizalmas jellegét, elszámoltathatóságát.

6. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre: Az adatkezeléssel érintett személyes adat(ok) – az érintett személyes adatát tartalmazó dokumentum típusától függően – különösen az alábbiak lehetnek: név, lakcím, adóazonosító szám, személyi szám/JMBG, születés helye, ideje, munkabér összege, bankszámlaszám, beosztás, munkaviszony jellege, nem, fényképfelvétel, e-mail cím, telefonszám, személyi igazolványszám, lakcímkártya száma, egyéb személyes okmányok száma

7. Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a személyes adatokat az Ávr. és a vonatkozó szerb törvény alapján a szakmai és pénzügyi beszámoló, Adatkezelő általi jóváhagyásától számított 10 évig kezeli. Amennyiben a szakmai és pénzügyi beszámoló az Adatkezelő részéről nem kerül elfogadásra, az Adatkezelő a személyes adatokat a támogatás folyósításától számított öt évig, vagy – ha az későbbi – a támogatás visszakövetelésére vonatkozó igény elévüléséig kezeli. Az Ávr. 100. §-a alapján a támogatások a támogatási döntés meghozatalát, a támogatói okirat kiadását vagy a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a költségvetési támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig ellenőrizhetők, ezért az érintett adatai ezen időszak alatt kezelhetők.

8. Adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága: Az Adatkezelő a személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok betartása mellett kezeli és tárolja. A személyes adatok kezelése, feldolgozása és nyilvántartása során az Adatkezelő által igénybe vett és alkalmazott valamennyi elektronikus és papír alapú adatnyilvántartási rendszer kizárólag az adatkezelésre jogosult személyek számára hozzáférhető. Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenység során valamennyi szükséges intézkedést megtesz, illetőleg valamennyi, az esetlegesen felmerülő kockázatok minimalizálása céljából elengedhetetlen technikai, szervezeti és szervezési és egyéb műszaki feltétellel rendelkezik, hogy a kezelt személyes adatok ne lehessenek jogellenes nyilvánosságra hozatal, jogosulatlan adattovábbítás és hozzáférés, módosítás, vagy megsemmisülés tárgyai. A fentiekkel összhangban az Adatkezelő által kezelt adatok sérthetetlensége és titkossága teljes körűen biztosított. Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során automatikus döntéshozatalra és profilalkotásra nem kerül sor.

9. Adatfeldolgozók: Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során nem veszi igénybe más adatfeldolgozók szolgáltatásait. Kizárólag a támogatást nyújtó Adatfeldolgozó az elszámolási kötelezettség következtében kapja meg az elszámoláshoz szükséges adatokat.

9.1. Egyéb adatfeldolgozó szervezetek: A támogatás jogszerű felhasználását a Magyar Államkincstár, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a nemzetpolitikáért felelős miniszter, illetve az általa feljogosított személyek, az állami adó-és vámhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, továbbá a szerbiai jogszabály vagy Adatkezelő által erre feljogosított, illetve megbízott személyek ellenőrizhetik, és ennek érdekében az érintett személyes adatait megismerhetik.

10. Érintett jogai: Az érintett az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával.

a.) Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett kérelmére az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, az Általános adatvédelmi rendeletben meghatározott valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

b.) Az érintett hozzáféréséhez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon.

Adatkezelés célja a támogatások jogszerű, rendeltetésszerű és a támogatási célnak megfelelő felhasználásának ellenőrzése. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. A tájékozódáshoz való jog írásban a 15. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére, kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

c.) Helyesbítés joga: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

d.) Törléshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell vagy a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy nemzeti jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

e.) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának el-lenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

f.) Adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

g.) Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Közvetlen üzletszerzés érdekében az Adatkezelő nem kezel személyes adatokat.

11. Eljárási szabályok: Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a 10. pont szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

12. Kártérítés és sérelemdíj: Minden olyan személy, aki az általános adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az Adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az Adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az Adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha mind az Adatkezelő mind az Adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

13. Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

14. Adatvédelmi hatósági eljárás: Az érintett a személyes adatainak Adatkezelő által történő kezelésével kapcsolatos panaszt a közérdekű információk és a személyes adatok védelmének biztosa, mint felügyeleti hatósághoz nyújthat be. A felügyeleti hatóság elérhetőségei:
Név:Közérdekű információk és a személyes adatok védelménak biztosa Székhely: Kralja Aleksandra Sugárút 15, Beograd Központi telefonszáma: 011 3408900 Központi e-mail címe: office@poverenik.rs

15. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége :
Magyar Szó Lapkiadó Kft., Újvidék / D.o.o. za novinsko-izdavačku delatnost Magyar Szó Lapkiadó Kft.,
Székhely: Szerbia, 21000 Újvidék, Mišić Vajda utca 1.,  Cégjegyzékszám: 08760292, Adószám: 102033806, Telefonszám: +381 21 457- 700, E-mail: office@magyarszo.rs,
Adatvédelmi tisztviselő neve: Erdődi Edvina, Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: edvina@magyarszo.rs

16. Az adatok megismerésére jogosultak köre:
Az adatok megismerésére, adatkezelésre jogosultak köre, munkakör szintű megjelöléssel: igazgató, igazgatóhelyettes, pénzügyi vezető, pályázati és pénzügyi referens, humánerőforrás referens, rendszergazda.LATEST

NEWS     GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI
     LAPOK

     FORUM NYOMDA

     PARTNEREINK
     KAPCSOLAT

Címünk

Vojvode Mišića 1, 21000 Novi Sad


írjon nekünk

promo@magyarszo.rs

22

MagyarSzo Shop © Copyright 2020. All Rights Reserved. MADE BY CNT.MagyarSzo Shop © Copyright 2020. All Rights Reserved. MADE BY CNT.